В териториалните организации към Пловдивската регионална организация на слепите започна изплащането на помощите за придружител съгл. чл.52 от ППЗИХУ, което ще продължи до 20 октомври 2007 г. Приканват се всички правоимащи, подали документи в съответната организация, да се явят своевременно за получаване на определената сума.

Обяви