Започна кампанията, свързана с изплащането на помощи за придружител, съгл. чл.. 52 от ППЗИХУ. Приканват се всички правоимащи членове на ССБ да получат необходимите бланки - служебни бележки и молби декларации - в съответните териториални организации на Съюза на слепите. Същите трябва да бъдат върнати попълнени, подписани и подпечатани до края на м. май 2008 г.

Обяви